Etiketat e nxehta

Klorid izobutenil klorur izobutilen, 1.2-dikloroizobutanedich loroisobutan, Agjent vajosjeje, 3-kloro-2-klorometil-1-propen, Sulfonat metalil natriumi, Agjent vaji i përbërë akrilik, Alkool metalil, klorur beta-metalil, 2-kloroizobutan, Klorid metalil, 2-Kloro-2-metil propan,, alkool beta-metalil, Nr. CAS 513-42-8, 513-37-1, CAS NR 513-37-1, CAS NR 507-20-0, 594-37-6, 1561-92-8, Nr. CAS 1561-92-8, CAS NR 563-47-3, 563-47-3, 507-20-0, 513-42-8, CAS NR 594-37-6, 1871-57-4, 1.2-dikloro-2-metilpropan, 2-dikloro-2-metilpropan, 1-kloro-2-metilpropen, 2.2-dimetilkloroielen, 3-kloro-2-klorometil-l-propen, 3-kloro-2- (klorometil) prop-l-ene, Sulfonat metilalil natriumi, Metil alil sulfonat natriumi, IrJ-dikloro-Z-metil-l-propen, 2- (Klorometil) -3-kloro-l-propen, kloroizobutilinë, klorur klorotrimetilmetan, 2-klorur metilalil;, CAS NR 3375-22-2, 3375-22-2, NR. CAS 1871-57-4, 3-ChIoro-2-Metilpropilen, 2-metil-2-propen-l-ol, T-butilklorid n-Propilkarbinil, Trimetilklorometan, tert-BUTYL LORIDE, Izopropenil karbinol, 2-metil-2-kloropropan,